Make your own free website on Tripod.com

ISO

DEFINISI MS ISO 9000

Satu standard bertulis yang menetap dan menerangkan elemen-elemen asas dalam sistem kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan memenuhi kehendak pelanggan

DEFINISI KUALITI

Ciri-ciri dan sifat-sifat sesuatu produk dan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak pelanggan

DEFINISI KUALITI DI BAWAH MS ISO 9000

Keseluruhan ciri-ciri sesuatu entiti (produk dan perkhidmatan) yang
dapat memenuhi kehendak pelanggan yang dinyatakan dan yang tersirat

EMPAT ERA
KUALITI

Pemeriksaan (1800an)
Kawalan Kualiti Statistik (1930an)
Kepastian Kualiti (1950an)
Pengurusan Kualiti Strategik (1980an)

APA ITU MS ISO 9000?

Sistem Pengurusan Kualiti
Berasaskan Prinsip Kepastian Kualiti
Menyediakan rangka kerja ke arah mewujudkan amalan
pengurusan yang berkesan
Dikenalpasti melalui pengiktirafan
Asas pelaksanaan TQM

PRINSIP-PRINSIP

Ialah standard sistem kualiti dan bukan standard untuk
produk atau perkhidmatan
Berasaskan kepada dokumentasi
`Say what you do’
`Do what you say’
`Record what you did’
`Check on the result’
`Act on the difference’

Mengutamakan pencegahan
Mencegah dari berlaku masalah
dan bukannya mengatasi masalah.
Satu standard yang universal
Menggariskan keperluan secara umum dan tidak secara
terperinci.  (Menghuraikan apa yang perlu tetapi tidak
menerangkan bagaimana membuatnya).

PKPA 2 / 1996

Hubungkait kualiti dan MS ISO 9000
Keperluan setiap elemen yang mesti dipatuhi
Menyediakan arahan terperinci dalam keperluan dokumentasi
Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan MS ISO 9000

RASIONAL PELAKSANAAN MS ISO 9000

Untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan
dapat memenuhi kehendak pelanggan.
Sebagai asas peningkatan pengurusan sistem kualiti organisasi
Sebagai asas kepada peningkatan keberkesanan dan kecekapan
organisasi

MENGAPA PERLUNYA PERKHIDMATAN
AWAM MELAKSANAKAN MS ISO 9000


Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan kerja
Menggalakkan pendekatan kualiti yang universal
Memastikan tahap kualiti yang diterimapakai
Memastikan pelanggan mendapat kepuasan
Menyediakan perancangan kualit
Menggalakkan pematuhan kepada kualiti
Mengukuhkan disiplin diri
Memperkukuhkan sistem kawalan dalaman
Menggalakkan penilaian diri
Memastikan konsistensi
Menyediakan latihan untuk kakitangan

FAEDAH-FAEDAH MS ISO 9000

Mengurangkan tindakan pembetulan
Pengenalpastian tugas-tugas yang patut dijalankan serta
memperincikan langkah-langkah yang perlu diambil
Menyediakan kaedah dokumentasi secara tersusun amalan-
amalan pengurusan dan cara bekerja
Mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah serta
mengelakkannya daripada berulang
Membolehkan staf menjalankan tugas dengan betul pada
kali pertama dan pada setiap kali
Membolehkan organisasi membuktikan:
kualiti perkhidmatan yang diberikan
sistem penghasilan perkhidmatan adalah terkawal
Membantu pengurusan membuat keputusan dengan lebih baik.

STRATEGI PERLAKSANAAN MS ISO 9000 MENJELANG TAHUN 2000

1.  Membina Komitmen Pengurusan Atasan  
     11.07.1997  -  07.01.1997
2.  Mengenalpasti Proses Utama
     08.01.1997  -  30.06.1997
3.  Memberi Latihan Kemahiran Kepada Pasukan Pelaksana
     01.03.1997  -  31.10.1998
4.  Menjalankan Analisis Jurang
     01.05.1997  -  30.12.1998
5.  Menyediakan Dokumen - Dokumen MS ISO 9000
     01.08.1997  -  31.08.1999
6.  Melatih Pegawai dan Staf Melaksanakan Peosedur
     yang di Dokumen
     01.02.1998  -  30.09.1999
7.  Melaksanakan MS ISO 9000
     01.05.1998  -  31.03.2000
8.  Pengiktirafan dan Persijilan
     01.09.1998  -  31.08.2000