Make your own free website on Tripod.com

URUSAN PENGAMBILAN BALIK TANAH

1.0.Akta Pengambilan Balik Tanah (Akta No. 34 Tahun 1960) diwujudkan pada 13 Oktober 1960 untuk membolehkan Kerajaan mengambil tanah milikan bagi tujuan-tujuan tertentu dengan mengandungi peruntukan-peruntukan pembayaran pampasan ke atas semua tanah-tanah yang diambil menepati perkara 18 Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi :-
1.1. Tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang.
1.2. Tiada sesuatu undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta-harta dengan paksa dengan tiada pampasan yang mencukupi.

2.0.


SIAPA BOLEH MEMOHON

2.1.
Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (Untuk Kementerian) atau Jabatan-jabatan Persekutuan) atau
2.2. Jabatan Negeri, atau
2.3. Orang perseorangan atau Badan Persendirian.

3.0.


TUJUAN PENGAMBILAN

3.1.

Tanah boleh diambil balik hanya :-
a Untuk kemudahan awam.
b. Untuk mana-mana orang atau Perbadanan bagi apa-apa jua kegunaan yang ada pandangan Pihak Berkuasa Negeri memberi faedah kepada Pembangunan Ekonomi Malaysia atau kepada orang awam amnya atau mana-mana kumpulan orang awam.

c.

Untuk maksud Perlombongan, Perumahan, Pertanian, Perniagaan atau Perusahaan.
*  Bagi maksud (C) ini Ketua Pengarah Tanah dan Galian, Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi dalam suratnya KTPK/101/SPT.8-3 Jld. 2(94) menggesa Kerajaan Negeri supaya memberhentikan dahulu Pengambilan Balik Tanah untuk tujuan Pembangunan bersifat Komersial; di bawah Seksyen 3(b) atau 3(c) Akta Pengambilan Balik Tanah 1960.

4.0.


TANAH YANG BOLEH DIAMBIL BALIK

4.1.
Tanah milik (iaitu tanah yang ada hakmilik berdaftar baginya, melainkan tanah milik Kerajaan Persekutuan.
4.2. Tanah yang diduduki dengan harapan mendapat hakmilik.
4.3. Tanah yang diduduki oleh kerana ada catatan di dalam daftar pegangan di bawah (Group Settlement Areas) Akta Pengambilan Balik Tanah 1960.


BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM AKTA
PENGAMBILAN BALIK TANAH 1960 (ACT 486)


BORANG A
(SEKSYEN 4)
-   NOTIS BAHAWA TANAH MUNGKIN PEROLEHI
BORANG B
(SEKSYEN 5)
-   KEBENARAN UNTUK MEMASUKI PENGUKURAN
BORANG C
(SEKSYEN 6)
-   JADUAL TANAH-TANAH YANG TERLIBAT
    DENGAN PEMEROLEHAN
BORANG D
(SEKSYEN 7)
-   PENGISTIHARAN PEMEROLEHAN YANG DICADANGKAN
BORANG E
(SEKSYEN 10)
-   PEMEROLEHAN YANG DICADANGKAN :
    NOTIS PENYIASATAN
BORANG F
(SEKSYEN 11)
-   NOTIS MENGHENDAKI
    KETERANGAN SECARA BERTULIS
BORANG G
(SEKSYEN 14)
-   ANUGERAH BERTULIS UNTUK PAMPASAN
BORANG H
(SEKSYEN 16)
-   NOTIS ANUGERAH DAN TAWARAN PAMPASAN
BORANG I
(SEKSYEN 19)
-   SURAT AKUAN SEGERA
BORANG J
(SEKSYEN 20)
-   NOTIS SUPAYA MENGOSONGKAN BANGUNAN
BORANG K
(SEKSYEN 22)
-   NOTIS BAHAWA PEMILIKAN TELAH
    DIAMBIL KE ATAS TANAH
BORANG L
(SEKSYEN 24)
-   NOTIS UNTUK MENGHANTAR
    DOKUMEN/DOKUMEN-DOKUMEN
BORANG M
(SEKSYEN 36)
-   RUJUKAN KEPADA MAHKAMAH
BORANG N
(SEKSYEN 38(1)
-   PERMOHONAN BAHAWA SUATU BANTAHAN
    DIRUJUK KEPADA MAHKAMAH
BORANG O
(SEKSYEN 38(5)
-   RUJUKAN KEPADA MAHKAMAH
BORANG P
(SEKSYEN 43)
-   NOTIS
BORANG Q
(SEKSYEN 58)
-   NOTIS PENDUDUKAN SEMENTARA
    ATAU KEGUNAAN TANAH


PROSES PENGAMBILAN BALIK TANAH

1.0.


PERMOHONAN-PERMOHONAN MANA-MANA AGENSI


-  Apabila menerima surat daripada mana-mana agensi - langkah pertama yang perlu dibuat
   ialah membuka fail, mendaftar dan mengedar fail.
Kulit fail ditulis mengikut tajuknya dan mengikut tujuan permohonan.
-  Surat-surat dan pelan hendaklah dimasukkan ke dalam fail berkenaa.   Setelah itu fail
    tersebut hendaklah diedarkan kepada Penolong Pentadbir Tanah I(PPT I)/Pegawai berkenaan
    bagi mendapatkan arahan dan tindakan selanjutnya.
-  PPT  -  Pada kebiasaan PPT akan mengarah kepada Pegawai Petempatan Kanan (PPK) bagi
    mendapat pengesahan mengenai kedudukan tanah tersebut.
-  Setelah siasatan ke atas tanah tersebut selesai, penyediaan draf Borang 'C' dan Borang 'D'.
-  Jika terdapat banyak lot-lot yang terlibat berpandu kepada laporan S.O.  Satu jadual perlu
   disediakan.
-  Perkara yang perlu dicatat dalam Borang 'C' dan 'D'.
i.     No. Lot
ii.    No. Keterangan
iii.   Nama Tuan Tanah
iv.   Luas Keseluruhan
v.    Luas Yang Hendak Diambil
-  Borang `C' dan 'D' hendaklah disediakan dalam 10 salinan.
-  Setelah selesai penyediaan Borang 'C, 'D', pelan dan laporan S.O. satu kertas pengesyoran
   disediakan oleh PPT/Kerani ABT.
-  Persetujuan dan ditandatangan oleh Pentadbir Tanah (PT).  Perkara-perkara yang perlu
   dihantar kepada PTG untuk mendapat pertimbangan EXCO ialah 20 keping pelan, lapan (8)
   salinan Borang 'C' dan lapan (8) salinan Borang 'D'.
2.0.


MENERIMA KELULUSAN & WARTA

Warta
-  Satu salinan Warta hendaklah kepada Jabatan Penilaian bagi menentukan nilaian tanah
   sebenar.
3.0.


PENYEDIAAN BORANG 'E'

-  Setelah PPT memeriksa laporan nilaian daripada Pejabat Penilai, satu tarikh siasatan akan
   ditetapkan dalam Borang 'E'.
-  Borang 'E' hendaklah diedarkan kepada PTG, Tuan-tuan, Balairaya, Balai Penghulu, Papan
    Notis Pejabat dan Mana-mana Agensi yang terlibat.
-  Tarikh siasatan dijalankan tidak kurang 21 hari daripada tarikh Borang 'E' dikeluarkan.
4.0.


PENYEDIAAN BORANG 'G'

-  Setelah selesai siasatan Borang 'E', penyediaan Borang 'G' dan hendaklah dihantar kepada
    PTG atau lain-lain jabatan seperti JKR, JPS dan JBA untuk memaklumkan kos sebenar
    bayaran pampasan diperlukan.
-  Setelah mendapat waran daripada PTG, penyediaan baucer untuk dibuat bayaran dengan
    segera.
5.0.


PENYEDIAAN BORANG 'K'

-  Setelah selesai bayaran, Borang 'K' hendaklah diedarkan untuk didaftar.
-  Dua (2) salinan Borang 'K' dihantar ke Bahagian Pendaftaran dan Hasil untuk dibuat catatan
   dalam Buku Perserahan dan Rekod Daftar Tanah (RDT).
6.0.


MENGEDARKAN FAIL UNTUK DIBUAT PERMINTAAN UKUR (P.U)

-  Tanah-tanah yang telah selesai diambil balik yang masih ada baki diedar untuk dibuat P.U. oleh
    Pegawai Petempatan (PP).

back